Realizacja zadań statutowych

Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej

Administratorem podanych danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej, 34-432 Łopuszna ul. Gorczańska 7
Inspektor ochrony danych:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Mateusz Buła, tel.: 18 26 539 69

Celem przetwarzania danych jest:
realizacja zadań statutowych Ośrodka Kultury - celów dydaktycznych, wychowawczych, kulturalnych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji,

Podstawa prawna przetwarzania:
art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123, z późn. zm.)

Zebrane dane będą przechowywane do:
ukończenia realizacji zadań statutowych następnie będą przekazane do archiwum/składnicy akt i zniszczone
w określonym czasie na podstawie przepisów prawa

Zebrane dane mogą być przekazywane:
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi  zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych. 

Przysługujące Państwu uprawnienia
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Obowiązek podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przetwarzania danych osobowych.

Informacje dodatkowe 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, nie będą również przekazywane do Państwa Trzeciego.

Rekrutacja dzieci na zajęcia

Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci na zajęcia kulturalno edukacyjne lub zajęcia sportowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej

Administratorem podanych danych osobowych jest:
Dyrektor Gminnego  Ośrodka  Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej, 34-432 Łopuszna ul. Gorczańska 7
Inspektor ochrony danych:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Mateusz Buła, tel.: 18 26 539 69

Celem przetwarzania danych jest:
rekrutacja dzieci na zajęcia kulturalno edukacyjne lub zajęcia sportowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury

Podstawa prawna przetwarzania:
art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123, z późn. zm.)

Zebrane dane będą przechowywane do:
do czasu zakończenia rekrutacji

Zebrane dane mogą być przekazywane:
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi  zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych. 

Przysługujące Państwu uprawnienia
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Obowiązek podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Informacje dodatkowe 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, nie będą również przekazywane do Państwa Trzeciego.

Rozpowszechnianie wizerunku

Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej

Administratorem podanych danych osobowych jest:
Dyrektor Gminnego  Ośrodka  Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej, 34-432 Łopuszna ul. Gorczańska 7
Inspektor ochrony danych:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Mateusz Buła, tel.: 18 26 539 69

Celem przetwarzania danych jest:
promowanie działań związanych z realizacją celów kulturalnych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania:
zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880)

Zebrane dane będą przechowywane do:
momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane:
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi  zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych. 

Przysługujące Państwu uprawnienia
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Obowiązek podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku podczas promowania działań podmiotu.

Informacje dodatkowe 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, nie będą również przekazywane do Państwa Trzeciego.